Lorem ipsum...

 

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Markos Gym gevestigd te Ommen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08217122, hierna te noemen: `de Vereniging`.  

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. De tabel is aan te passen/uit te breiden afhankelijk van de situatie

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Administratie

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Boekhouder

·   Accountant

·   Belastingdienst

 

 

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

·   Sponsoren

·   Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

·   Websitebeheerder

·   Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Marchell Kosters

E-mail:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnummer:          06 14 48 59 29

 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

Markos Gym

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mob: 0614485929

 

Lokatie

Navigeer naar Strangeweg 9 voor Douwensdump gaat u rechts en gelijk links.

 

Postadres

Markos Produkties
Lisdodde 51
7702 AAPS: Geen lidmaatschap papieren of opzeg briefen via de post of appen. Graag inleveren in dojo aan de trainer.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Markos Gym en de persoon
  (hierna te noemen “de deelnemer”) die gebruik maakt van de faciliteiten van Markos Gym.
  2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze
  schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding bij Markos gym
1. Aanmelding als deelnemer/lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te
vullen bij de receptie van Markos Gym. Het proeflidmaatschap vangt aan nadat Markos Gym het
inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. De
overeenkomst gaat na de proefweek automatisch over in een definitief abonnement voor de duur van minimaal 3
maanden.
2. Jonge deelnemers tot 12 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot Markos gym onder begeleiding en
verantwoordelijkheid van een persoon van 16 jaar of ouder.
3. De deelnemer blijft ten allen tijde aansprakelijk voor zijn eigen gedrag en handelingen binnen de sportschool en
daarbuiten.
4. Een (oud)deelnemer die opnieuw een abonnement wil afsluiten bij Markos Gym is opnieuw
administratiekosten verschuldigd die € 10,00 bedraagt.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een abonnement bij Markos Gym zal ingaan na ondertekening van het inschrijfformulier, en is altijd voor de
duur van 3 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden een maand vooraf via
betaling van het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook, wordt € 5,00 administratiekosten
in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de
deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om contant het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de
deelnemer na een periode van 3 maanden nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te
incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven aan een deurwaarder. Alle kosten, inclusief
incassokosten, die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer dan de toegang tot Markos Gym
worden geweigerd. Markos gym is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met
de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
5. Markos Gym behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een
prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld via de Website markosgym.nl. Indien het
tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen
met inachtneming van artikel 6, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden
1. Markos Gym behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelneemt aan trainingen of lessen, die
aangeboden worden door Markos Gym, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Markos Gym gerechtigd gesloten te zijn dan
wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan na 3 maanden eventueel worden gewijzigd. Hiervoor worden administratiekosten van 10,00 in
rekening gebracht.
2. Bij het wijzigen van het lidmaatschap gaat de deelnemer opnieuw een 3 maanden contract aan voor het totale
abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het andere abonnement.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap
1. Het abonnement kan worden opgezegd door schriftelijk op te zeggen bij Markos Gym met inachtneming van
art. 6 lid 3.
2. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1
en art. 5, lid 2.
3. Markos Gym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander
gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen
zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 1. Markos Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van
  de deelnemer.
  2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij
  Markos Gym, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
  3. Markos Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van
  ongeval of letsel van de deelnemer.
  4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en
  dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen
  risico neemt.
  5. Tevens zal de deelnemer Markos Gym vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Markos gym en hiernaar te handelen.
  2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Markos Gym staan op de website
  www.markosgym.nl en zijn bij de receptie van Markos Gym op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

 1. 1. Markos Gym verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering,
  waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Markos Gym kan
  de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan
  hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij Markos Gym door middel van een schriftelijke kennisgeving.
  De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Markos Gym zijn opgenomen. Markos Gym en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte
  gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel
  .
  3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling en/of wijziging van
  deze gegevens. Dit verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
  4. De verwerking van persoonsgevens zal nader verklaard worden in de AVG documentatie.

Artikel 10: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Markos Gym aangegaan, is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Markos Gym, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Markos Gym is
  gevestigd.
  3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels Markos Gym te accepteren.

U schrijft zich ter plaatse in (dus niet online) bij Markos Gym, wij attenderen u dan op het papier van de
privacyverklaring en leggen deze klaar voor eventuele raadpleging en ondertekening.

De website www.markosgym.nl Bezoekers van onze website kunnen eenvoudig informatie vinden over de privacyverklaring onder Algemene voorwaarden.
Toestemming. Wanneer is toestemming nodig voor een verwerking van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens mogen slechts in bepaalde gevallen worden verwerkt. Eén van deze gevallen is dat de betrokkene
uitdrukkelijk toestemming geeft. Toestemming is echter niet nodig voor iedere verwerking. Denk bijvoorbeeld aan
verwerkingen die noodzakelijk zijn om als sportschool uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met leden.
– Stilzwijgende toestemming is niet voldoende. Vermijd dus bijvoorbeeld een checkbox die automatisch is aangevinkt. Je hebt
een actieve instemming nodig van de betrokkene.
– Toestemming is slechts geldig als deze uit vrije wil door de betrokkene is gegeven. Heeft de betrokkene dus feitelijk geen
keus, dan is van geldige toestemming geen sprake.
– Toestemming voor de verwerking van gegevens van een persoon die nog geen 16 jaar oud is, vraag je aan de ouder/voogd.
– Leg een verkregen toestemming vast. De sportschool moet achteraf kunnen aantonen dat een zekere toestemming
daadwerkelijk is verleend.
– de plaatsing van foto’s van jeugddeelnemers op een publiek toegankelijke website vraagt om extra toestemming.
– Een betrokkene heeft het recht om een gegeven toestemming op ieder moment in te trekken.

Markos Gym
Nieuwelandstraat 20
7731 TH
BTW nr. NL 13862917B01
KvK nr.08217122

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. Markos Gym gebruikt uw persoonsgegevens alleen
voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst of het verzenden van informatie aangaande de lessen of
evenementen. Markos Gymzal geen foto’s publiceren van jeugddeelnemers zonder toestemming van ouders
of voogd. Markos Gym zal geen persoonsgevens met derden delen die niet nader zijn benoemd.
– We verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens.
– Onze nieuwe privacy regels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG die op 25 mei 2018 ingaat.
– Transparant: We hebben een helder overzicht gemaakt van de gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken.
De gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens. De administratie van de persoonsgegevens is voor
Markos Gym een noodzakelijke voorwaarde om de contractuele verplichting te kunnen verwerken. Zonder
uw persoonsgevens kunt u geen lidmaatschap aangaan bij Markos Gym.
Duur van de opslag. Uw persoonsgegevens zullen bewaart worden voor de duur van het contract. Markos Gym verwijderd uw persoonsgevens wanneer uw contract beëindigt is en de laatste betaling heeft
plaatsgevonden.
Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Ieder lid van Markos Gym heeft het recht
op inzage, rectificatie en wissen van eigen persoonsgegevens. Op verzoek kan Markos Gym aantonen dat uw
gegevens verwijderd zijn.
Markos Gym is op de hoogte dat zij zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens bij uitvoering van
hun werkzaamheden.
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ieder lid van Markos Gym heeft
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het idee heeft dat Markos Gym
misbruik heeft gemaakt van uw persoonsgegevens.
– Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden gedeeld met de
ING van Markos Gym ivm betaling van het contributiegeld. Persoonsgegevens zullen gedeeld worden
met het accountantbureau (Spoelder en Spijker te Zuidwolde) ivm de boekhouding. In sommige gevallen zullen persoonsgegevens gedeeld worden met incassobureau Smit & Legebeke gerechtsdeurwaarders te Ommen.
Persoonsgegevens worden niet aan een ‘derde land’ verstrekt.
Er is een verwerkingenregister aangelegd.
We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten.
Gegevens met toestemming kunnen ook weer ingetrokken worden.
De bron waar de persoonsgegevens vandaan komen. Markos Gym verwerkt alleen gegevens die u aan ons
heeft vermeld.

We vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over het vernieuwde privacy beleid. Mocht u
naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen aan de balie of via: www.markosgym.nl

 

 

Maandag

    

Dinsdag

 
Jeugd kickboksen 18.30 tm 19.30   Women only kickboksen 20.00 tm 21.00
Kickboksen  vanaf 16 jaar  19.30 tm 20.30      

 

Woensdag

   

 

Donderdag

 
Kickboksen vanaf 16 jaar 19.00 tm 20.00   Jeugdkickboksen vanaf 6 jaar  18.30 tm 19.30
Bokszaktraining 20.00 tm 21.00   Kickboksen vanaf 16 jaar 19.30 tm 20.30

 

Vrijdag

   

 

Zaterdag

 
Gesloten     Gesloten  

 

Trainingen

Kickboksen

Jeugd kickboksen

Bokszaktraining

Women only kickboksen

Personal Training

Weerbaarheid training

Bedrijfsuitje/Clinics

Openingstijden

Maandag - Donderdag
18:30 - 20:30

Vrijdag - Zaterdag
Gesloten

Contact

Markos Gym

Email: markosgym@gmail.com
Mob: 0614485929

 

Algemene voorwaarden - Privacy - Cookies